Nowinki motocyklowe

Stacje benzynowe, które “chrzczą” paliwo – zobacz listę wg UOKiK

Stacja paliw - dystrybutor.Wyniki badania paliw na stacjach w Polsce

Ceny paliw w ostatnim czasie nieustannie rosną. Czy idzie za tym poprawa jakości? Okazuje się, że nie zawsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kolejne badania jakości paliw na stacjach w Polsce i zaprezentował ich wyniki.

Blisko 3,5 proc. próbek benzyny i oleju napędowego skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2010 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to niewiele ponad 3 proc. Poprawiły się wyniki jakości oleju napędowego, ale pogorszyły gazu LPG – zastrzeżenia wzbudziło prawie 4 proc. sprawdzonych próbek LPG w porównaniu z 0,78 proc. w roku 2009.

Od 2007 roku inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa oraz lekki olej opałowy. Obowiązująca od czterech lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwala na kontrolę na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Wyniki kontroli pokazują, że nastąpił zdecydowany spadek zawartości siarki w próbkach paliw ciekłych.

Warto podkreślić, że niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika – może spowodować wzrost zużycia paliwa, pogorszenie stanu technicznego silnika, a w konsekwencji jego awarię. Naraża to użytkowników na ponoszenie kosztów napraw i remontów silników oraz dyskomfort jazdy.

Jak pokazuje raport z losowych kontroli przeprowadzonych w 2010 roku, nieznacznie pogorszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych – 3,46 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 3,08 proc.). Chociaż nastąpiła poprawa w przypadku oleju napędowego – wymaganiom nie odpowiadało 3,49 proc. (w 2009 roku – 3,75 proc.), to pogorszyła się jakość wlewanej do baków benzyny – 3,44 proc. przebadanych (rok wcześniej 2,58 proc.).

Przeprowadzona w 2010 roku losowa kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 3,72 proc. sprawdzonych stacji (rok wcześniej było to 0,78 proc.). Największe odstępstwa od norm jakościowych stwierdzono w województwach: łódzkim – 13,79 proc. skontrolowanych stacji, opolskim – 10,53 proc., podlaskim – 11,76 proc., wielkopolskim – 7,69 proc. i małopolskim – 6,25 proc.

Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona na terenie całego kraju wykazała nieprawidłowości w przypadku sześciu próbek paliw – 12,5 proc. skontrolowanych. Łącznie kontrolą objęto 47 stacji i jedną hurtownię.

Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 618 próbek oleju napędowego i benzyny na 536 stacjach, 31 zostało zakwestionowanych: 21 oleju napędowego (5,03 proc.) i 10 próbek benzyn (4,17 proc.). Wśród stacji, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw zastrzeżenia wzbudziło 4,43 proc. (w 2009 roku – 13,2 proc.). Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych zanotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (12 proc.), zachodniopomorskim (10,61 proc.), mazowieckim (8,82 proc.). Nieprawidłowości nie stwierdzono w Lubelskiem, Opolskiem, Podkarpackiem, Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem.

Z kolei z hurtowni pobrano 34 próbki. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziła tylko jedna próbka oleju napędowego (4,44 proc. w 2009 roku), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2009 roku również bez zastrzeżeń.).

Inspektorzy Inspekcji Handlowej przebadali również siedem próbek lekkiego oleju opałowego pobranych od siedmiu przedsiębiorców w zakresie zawartości siarki – wszystkie spełniały wymagania jakościowe. Kontrolą objęto sześć województw.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowano za niską temperaturę zapłonu oraz niedotrzymanie limitu zawartości siarki – wahał się on od 13,7 mg/kg do 535 mg/kg przy normie 10 mg/kg. Norma dla temperatury zapłonu wynosi 55 st. C – tymczasem na niektórych stacjach wynosiła mniej niż 40 st. C. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku. Duża ilość siarki natomiast przyczynia się do korozji silnika i zużycia jego niektórych elementów.

W przypadku benzyny najczęściej kwestionowano nieprawidłową prężność par – prowadzi do kłopotów z uruchomieniem silnika, a nawet jego unieruchomienia w efekcie tworzenia się korków parowych. Zastrzeżenia wzbudziło także niedotrzymanie wymagań MON – motorowej liczby oktanowej, co może powodować nierównomierne spalanie paliwa.

W przypadku gazu LPG najczęstsze naruszenia dotyczyły parametru badanie działania korodującego gazu LPG na miedź. Korozja powoduje m.in. uszkodzenie elementów silnika i szybsze zużywanie jego elementów.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2010 roku IH skierowała do prokuratur 57 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 38 przypadkach: do sądów skierowano dwa akty oskarżenia, 23 sprawy umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, nie wykrycia sprawcy i znikomej szkodliwości czynu, 7 jest w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

IH wydała ponadto 15 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 70 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne – w tym dotyczące 37 stacji z kontroli prowadzonej w roku 2009. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

Jeżeli paliwo uszkodziło silnik narażając konsumenta na koszty naprawy, powinniśmy złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Gdy nie zgodzi się on z naszym żądaniem, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, korzystając z bezpłatnej pomocy rzeczników konsumentów. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować Urząd na specjalnym formularzu.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy rzeczywiście licznik w dystrybutorze wskazuje nieprawidłową ilość tankowanego paliwa.

Aktualne listy placówek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową dostępne są na stronie internetowej UOKiK.

Wyniki badań paliw na: www.uokik.gov.pl/jakosc_paliw.php

Źródło: onet.pl{jcomments on}

Opracowanie własne na podstawie danych UOKiK.

Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 31grudnia 2010 r.
uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa
(wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego)

STACJE PALIW wg WOJEWÓDZTW, na których stwierdzono odstępstwa od norm.

DOLNOŚLĄSKIE

– Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4160, 57-320 POLANICA ZDRÓJ, ul. Kłodzka 5

KUJAWSKO-POMORSKIE

– Stacja Paliw Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp.z o.o. 85-880 BYDGOSZCZ, ul. Toruńska 147
– Stacja Paliw EWAR-PRIM J. Pawlak i Wspólnicy S.J. SIUTKÓWEK S.J. SIUTKÓWEK 87-732 Lubanie
– Stacja Paliw PHUT POLTRANS Sp.z o.o. 87-200 WĄBRZEŹNO, ul. Kętrzyńskiego 51

LUBELSKIE

– Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. 20-718 LUBLIN, ul. Kraśnicka
– Stacja Paliw „Pe-eS” Sp. z o.o. 20-701 LUBLIN, ul. Nałęczowska 18
– Stacja Paliw Anna Halicka, Sebastian Kalinowski AS S.C. 20-405 LUBLIN, ul. Nadłączna 10

LUBUSKIE

– Stacja Paliw Biliński i Wspólnicy Spółka Jawna S.J. 69-100 SŁUBICE, ul. Kopernika 85 (part. Shell)
– Stacja Paliw Gronopal Sp.z o.o. 67-400 WSCHOWA, ul. Kazimierza Wielkiego 21/5

ŁÓDZKIE

– Stacja Paliw JANISZ Sp.zo.o. GIECZNO, ul. Główna 53, 95-001 Biała
– Stacja Paliw Kajpol Sp.z o.o. 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. Rakowska 30/32
– Stacja Paliw Jadwiga Dziubecka Stacja Auto-Gaz 97-330 MAJKÓW MAŁY 3

MAŁOPOLSKIE

– Stacja Paliw KRAK-TAR Sp.z o.o. 31-357 KRAKÓW, ul. Myśliwska 51
– Stacja Paliw Dariusz Pyrz Sp.z o.o. 38-306 LIBUSZA
– Stacja Paliw Dariusz Pyrz Sp.z o.o. 38-300 GORLICE, ul. Dukielska 83
– Stacja Paliw GALERIA BUDZÓW S.C. Jan Nowak, Małgorzata Sałapat 34-211 BUDZÓW 281

MAZOWIECKIE

– Stacja Paliw Radosław Puszkarski RADEGAZ 08-111 KRZESK-KRÓLOWA NIWA 99
– Stacja Paliw PRIIM Sp.z o.o. 05-620 HUTA BŁĘDOWSKA 1B
– Stacja Paliw GOLIMEX Cieśluk i S-ka S.J. GRĄDY, gm. Wąsewo
– Stacja Paliw SOKÓŁ Sp.z o.o. NOWE GROBICE 05-650 Chynów (fr. BP)
– Stacja Paliw Renata Kowalska STACJA GAZOWA RĘBKÓW 08-410 Garwolina
– Stacja Paliw Jan Kosiec Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe, Auto- Gaz OBLAS 43A, 26-650 Przytyk
– Stacja Paliw PALIWOX JERZAK S.J. 05-304 STANISŁAWÓW 1
– Stacja Paliw FAST OIL Gadomski, Choroś s.j. 06-521 WIŚNIEWO, k/Mławy (patr. BP)

OPOLSKIE

– nie stwierdzono

PODKARPACKIE

– Stacja Paliw Danuta Firlej, Tomasz Firlej PPUH BETON-NAFT S.C. 36-001 TRZEBOWNISKO 931

PODLASKIE

– Stacja Paliw i Usługi Transportowe Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej Paweł Łada S.C. 18-430 WIZNA, ul. Łomżyńska 11

POMORSKIE

– Stacja Paliw Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe “MIGAZ” Dariusz Antczak 83-110 TCZEW, ul. Głowackiego 6
– Stacja Paliw Shell Polska Sp. z o.o., 76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 36H
– Stacja Paliw PUP INSBUD S.J. Jerzy Filipczak i Marian Zardzewiały 82-500 KWIDZYN, ul. Lotnicza 1

ŚLĄSKIE

– Stacja Paliw Mariola Kawalec – PH M-K 42-256 OLSZTYN-ODRZYKOŃ, ul. Narcyzowa 3
– Stacja Paliw Edward Mazelewski Firma Motoryzacyjna MAZEM 42-290 ŁOJKI, ul. Piastów 1
– Stacja Paliw Mariola Kawalec – Przedsiębiorstwo Handlowe M – K 42-680 TARNOWSKIE GÓRY,ul. Zagórska 133
– Stacja Paliw LUKOIL Polska Sp. z o.o. 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Piłsudskiego 15
– Stacja Paliw Shell Polska Sp.z o.o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. Pszczyńska 24
– Stacja Paliw Grupa PB Trans Sp.z o.o. RZEKI WIELKIE, ul. Główna 5A, 42-270 Kłomnice

ŚWIĘTOKRZYSKIE

– Stacja Paliw Enerko Sp.z o.o. 27-440 ĆMIELÓW, ul. Sandomierska
– Stacja Paliw Rafał Socha PPH HORTUS-PLON 27-600 SANDOMIERZ, ul. Przemysłowa 2
– Stacja Paliw FUH EKO – STAMAR Stanisław Marczak 26-200 KOŃSKIE, ul. Zachodnia 19

WARMIŃSKO-MAZURKSIE

– Stacja Paliw Bolesław Henryk Tomaszewski – PHU NOWE GIZEWO 12-100 Szczytno
– PHU PETROLUX Józef Stasiewicz 82-300 NOWAKOWO 16

WIELKOPOLSKIE

– Stacja Paliw Tomasz Przygodziński Sprzedaż Paliw Płynnych TOM-PAL Tomasz Przygodziński 64-850 ŁUGI UJSKIE
– Stacja Paliw Marian Belter PH BIS-BEL 62-010 POBIEDZISKA, ul. Fabryczna
– Stacja Paliw Marian Belter PH BIS-BEL 62-025 KOSTRZYN, ul. Poznańska 1
– Stacja Paliw Z.Danaj, T.Łukaszczyk, A.Perła, Z.Romanów, H.Serwa PAL-TRANS Sp.j. 64-800 CHODZIEŻ, ul. Ofiar Gór Morzewskich 1

ZACHODNIOPOMORSKIE

– Stacja Paliw ECO SALVAGE Anna Klotz 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI, ul. Bydgoska 63
– Stacja Paliw Spółdzielnia Kółek Rolniczych 78-120 GOŚCINO, ul. Spółdzielcza 2
– Stacja Paliw DEC A.B.Z. Dec S.J. 74-400 DĘBNO, ul. Chojeńska 42A
– Stacja Paliw PETRO-MAD Sp.z o.o. 78-520 ZŁOCIENIEC, ul. Piaskowa 19
– Stacja Paliw Handel i Usługi JACK-POL Krzysztof Ingros OSTROMICE 65, 72- 510 Wolin
– Stacja Paliw PETRO-MAD Sp.z o.o. 78-520 ZŁOCIENIEC, ul. Piaskowa 19

1. wyniki przedstawiają jakośc paliwa oferowanego przez kontrolowane stacje w dniu przeprowadzenia kontroli.
2. Tabela nie zawiera wyników badań ze stacji, gdzie czynności kontrolne nie zostały zakończone (np. brak wyników badań próbki kontrolnej, kontrolowany nie podjął jeszcze decyzji o uruchomieniu badania próbki kontrolnej itp.)
3. Przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 10 ustawy o Inspekcji Handlowej.

Jeśli masz wątpliwości co do jakości sprzedawanego paliwa zgłoś to – wypełnij formularz >>>

Nie wszystkie stacje zostały objęte kontrolą.

Aby zachować dobrą kondycję naszych silników możemy jedynie wierzyć w uczciwość sprzedawców paliw. Jeśli po zatankowaniu twój silnik zachowuje się dziwnie – nie wahaj się i zgłoś sprawę do UOKiK.

30/03/2011

O autorze

Glazio


Dodaj komentarz

Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Reklama

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Redakcja
Radiator - Turystyka Motocyklowa
E: kontakt@radiator-mototurystyka.pl
W: www.radiator-mototurystyka.pl