24
Maj
XV CIECHANOWSKIE OTWARTE SPOTKANIE MOTOCYKLOWE 2019
17:00 to 12:00
Od 24-05-19 to 26-05-19

XV CIECHANOWSKIE OTWARTE SPOTKANIE MOTOCYKLOWE 2019

24-26.05.2019
Ciechanów, ul. Zamkowa – mazowieckie
Kontakt: wolnywydechmcpoland@gmail.com
Facebook >>> 
Strona organizatora: Wolny Wydech >>> 

MOTOCYKLOWYCH SPOTKAŃ CZAS…
JUBILEUSZOWE XV CIECHANOWSKIE OTWARTE SPOTKANIE MOTOCYKLOWE 2019 (English version below)

Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe należą do imprez cyklicznych, corocznych, stanowią stały punkt na mapie motocyklowych zlotów. Organizatorem wydarzenia jest Klub Motocyklowy Wolny Wydech MC Poland i Prezydent Miasta Ciechanowa.

W tym roku Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe zaplanowane zostały w dniach 24-25-26 maja, na Błoniach Zamkowych. To impreza, która gwarantuje wszystko czego prawdziwi motocykliści od niej oczekują. Jest celem podróży, okazją do dobrej zabawy, możliwością wysłuchania świetnych rockowych koncertów. Zaskakuje mocą atrakcji, konkursów, niespodzianek i obfituje w tysiące spotkań z ludźmi podzielającymi nasze motocyklowe pasje. Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe zyskały miano największego spotkania motocyklowego w regionie. Przyciągają coraz większą rzeszę pasjonatów jednośladów
z najodleglejszych zakątków Polski, a także z innych krajów Europy. W tym roku mamy nadzieję gościć również Was. Zaplanujcie przyjazd do nas już teraz.

Podczas jubileuszowej XV edycji Ciechanowskich Otwartych Spotkań Motocyklowych 2019 nie zabraknie doskonałych rockowych koncertów w wykonaniu zespołów takich jak:
BROWN- hard rockowa grupa z wydanymi 4 albumami studyjnymi.Zespół z ogromną ilością wyróżnień. Drugie miejsce na najlepszej rockowej liście przebojów w Polsce Turbo Top w Antyradiu,
Róże Europy- legenda rocka, jeden z najpopularniejszych, polskich zespołów rockowych lat 80. i początku 90. Zasłynął dzięki takim hitom jak “Stańcie przed lustrami”, “Rock’n’rollowcy”, czy “Jedwab”.
Turbo (oficjalny profil zespołu)- legenda rocka, jeden z najdłużej funkcjonujących polskich zespołów heavymetalowych, który na stałe wpisał się w historię ostrych brzmień. Wśród znanych hitów, które można usłyszeć w radiu należy wymienić: „Dorosłe dzieci”, „Smak Ciszy”, „Jaki był ten dzień”.
The Pillowers – Formacja istnieje już ponad 10 lat. Ich muzyka łączy ciężkie brzmienia agresywnych form metalu z hard rockiem i pełnym basu stonerem. The Pillowers nagrał dwie płyty studyjne pt. „Historia nie kołem się toczy lecz na lichym sznurku nawinięta spływa” oraz „Mensa Malordo”.
Merge Conflict – (…) ” Ostre brzmienie gitar, agresywny wokal, czy współgrająca sekcja rytmiczna daje nam kopa na cały poranek. Jest po polsku, z pazurem i dokładnością. Ciekawostką jest fakt, że za garami siedzi niepozorna płeć piękna, która momentami radzi sobie lepiej niż niejeden mężny pałker……….”
Distinct Way – To warszawska grupa wykonująca old school’owy, choć nie schematyczny thrash metal. Finalista festiwalu Emergenza, gdzie zajęli 3 miejsce oraz wyróżnienie na ogólnopolskim festiwalu NEW YORK w Łodzi, gdzie ich występ na żywo spotkał się z dużym uznaniem jury i aplauzem publiczności.
Zła Wola – Jej członkowie znają się od dziecka, wychowali się na tych samych podwórkach, ganiali po tych samych ulicach, uczyli się razem grać na instrumentach. Pierwsze zespoły zakładali już 15 lat temu. Przez lata grali w różnych projektach, by ponownie zejść się jako Zła Wola. laureat Festiwalu Emergenza i dodatkowej nagrody publiczności.
Gravity Eater – grupa prezentująca Stoner Rock Garage. Autorzy popularnych EP “Protostar” i “Demo Sheet”.
GrandFathers – Ciechanowski zespół rockowy.

W trakcie imprezy będzie można podziwiać akrobacje w wykonaniu Mistrza Polski Artur Puzio FMX rider – najpopularniejszego Sky Fighters’a, zdobywcy wielu prestiżowych nagród. Nie zabraknie także widowiskowego stuntu w wykonaniu mistrzów tej sztuki, wystawy motocykli zabytkowych, grupy Team Xtreme, która nauczy Was jazdy na jednym kole, wspólnego motocyklowania przy ogniskach i akompaniamencie gitar akustycznych oraz mnóstwa atrakcji motocyklowych będących jeszcze w przygotowaniu.

Spróbuj również swoich umiejętności strzeleckich z Akademia Prochu i Ognia.

Będziemy na bieżąco aktualizować program naszego wydarzenia, zapowiadając kolejne koncerty zespołów oraz występy wirtuozów sztuki motocyklowej.

Oprócz bogatej bazy hotelowej oferowanej przez nasze miasto dla osób uczestniczących w wydarzeniu oferujemy bezpłatne pole namiotowe, z którego można korzystać od piątku 24 maja. W miejscu, gdzie organizujemy Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe znajdziecie liczne stoiska gastronomiczne, stoiska z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi, stoiska z pamiątkami, golibrodę, studio tatuażu, stoiska klubowe.
Już dzisiaj serdecznie Was zapraszamy.

Warto uczestniczyć w naszych spotkaniach, warto odwiedzić Ciechanów. Zlotowe blachy i koszulki, oczywiście już czekają.
My jako organizatorzy też.

Lewa w górę !
Klub motocyklowy Wolny Wydech Ciechanów


WIESZ O ZLOCIE CZY IMPREZIE ?
Dodaj swój zlot bez konieczności logowania – KLIKNIJ i wypełnij >>>
Instrukcja wypełniania >>>

SPRAWDŹ KALENDARZ AKTUALNYCH WYDARZEŃ MOTOCYKLOWYCH >>>

MOTORCYCLE MEETINGS TIME …
XVth ANNIVERSARY CIECHANÓW OPEN MOTORCYCLE
MEETING 2019

Ciechanow Open Motorcycle Meetings belong to cyclical and annual events, constitute a permanent point on the map of motorcycle rallies. The organizer of the events is the Motorcycle Club Wolny Wydech MC Poland and the Mayor of Ciechanów.

This year Ciechanow Open Motorcycle Meetings is planned on 24-25-26 May, at Błonia Zamkowe. This is an event that guarantees everything that real motorcyclists expect from it. It is the destination of the trip, an opportunity to have fun, an opportunity to listen to great rock concerts. It surprises with the power of attractions, competitions and abounds in thousands of meetings with people sharing our motorcycle passions. Ciechanow Open Motorcycle Meetings have become the largest motorcycle meeting in the region. They attract more and more enthusiasts of two-wheelers from the remotest corners of Poland, as well as from other European countries. This year we hope to welcome you as well. Plan to come to us now.

In during the jubilee of 15th edition of Ciechanow Open Motorcycle Meetings 2019, there will be excellent rock concerts performed by such bands as:
BROWN – hard rock band with four studio albums and a lot of distinctions; second place on the best rock hit list in Poland “Turbo Top in Antyradio”
Róże Europy – a legend of rock, one of the most popular Polish rock bands of the 80’ and early 90’. They became famous thanks to such hits as “Stańcie przed lustrami”, “Rock’n’rollowcy” or “Jedwab”.
Turbo (oficjalny profil zespołu) – a legend of rock, one of the longest functioning Polish heavy metal ensembles, which permanently inscribed in the history of sharp sounds. Among the known hits that you can hear on the radio should be mentioned: “Dorosłe Dzieci”, “Smak Ciszy”, “Jaki był ten dzień”.
The Pillowers – the band has been existed for over 10 years. Their music combines heavy sounds of aggressive metal with hard rock and full bass stonerem. The Pillowers has recorded two studio discs titled “History does not roll, but on a small string it winds up” and “Mensa Malordo”.
Merge Conflict – (…) ” The sharp sound of guitars, the aggressive vocals, or the harmonizing rhythm section give us a kick for the whole morning. It’s Polish, with a claw and accuracy. An interesting fact is that behind the percussion sits an inconspicuous woman, which sometimes performs better than many barve man’s ……”
Distinct Way – This is a Warsaw’s group performing old school, though not schematic thrash metal. Finalist of the Emergenza festival, where they took the third place and the award at the nationwide festival NEW YORK in Łódź, where their live performance was met with great appreciation by the jury and applause of the audience.
Zła Wola – Its members have known each other since childhood, they grew up in the same backyards, they chased on the same streets, they learned to play instruments together. The first teams were founded 15 years ago. Over the years, they played in various projects to come together again as Zła Wola. Laureate of the Emergenza Festival and additional audience award.
Gravity Eater – the group presenting Stoner Rock Garage. Authors of popular EP “Protostar” and “Demo Sheet”.
GrandFathers – Ciechanów rock band.

During the event you will be able to admire the stunts performed by the Polish Champion Artur Puzio FMX rider – the most popular Sky Fighters, winner of many prestigious awards. There will also be a spectacular stunt performed by the masters of this art, antique motorcycle exhibitions, the Team Xtreme group, which will teach you how to ride on one wheel, common motorcycling at bonfires, accompaniment of acoustic guitars and a lot of motorcycle attractions in preparation.

Also try your shooting skills with the Akademia Prochu i Ognia.

We will update the program of our event on a regular basis, announcing further concerts of bands and performances of virtuosos of motorcycle art.

In addition to the rich choice of hotels offered by our city for people participating in the event, we offer a free camping site, which can be used from Friday 24 May.
In the place where we organize Ciechanow Open Motorcycle Meetings, you will find numerous gastronomic stands, stands with clothing and motorcycle accessories, souvenir stands, barber shop, tattoo studio, club stands.

We invite you today to participate in our meetings and visit Ciechanów. Badges and T-shirts are already waiting for you.
As organizers, we can’t wait to see you on the event.

Left up !
Klub motocyklowy Wolny Wydech Ciechanów

XV CIECHANOWSKIE OTWARTE SPOTKANIE MOTOCYKLOWE 2019